logo winkelcentrum makado beek
Huisregels

Huisregels

Goede afspraken

Een dagje sfeervol shoppen is altijd mogelijk! Het centrum is elke zondag open en onze winkels hebben zeer ruime openingstijden.

Aanwijzingen van het management, winkeliers of veiligheidsdienst dienen altijd te worden opgevolgd. Bij niet nakoming van het bovenstaande behoort een proces-verbaal confom de APV tot de mogelijkheden.

Het niet naleven van de huisregels, het vertonen van ongewenst gedrag, vernieling, belediging, bedreiging en winkeldiefstal kan leiden tot een collectief winkelcentrumverbod van maximaal 24 maanden.

Het betreden van Winkelcentrum Makado geschiedt op eigen risico.

Belangrijk om te weten

Niet toegestaan in Winkelcentrum Makado:

DE HUISREGELS VAN WINKELCENTRUM MAKADO

Om het verblijf van alle bezoekers in winkelcentrum Makado zo aangenaam mogelijk te maken, zijn de volgens artikelen binnen winkelcentrum Makado van toepassing:

 1. Binnen winkelcentrum Makado is er op alle plaatsen sprake van cameratoezicht, video en/of beeldregistratie om de veiligheid van de bezoekers zoveel als mogelijk te beschermen. Diverse medewerkers van de beveiliging waken over de veiligheid van het winkelcentrum. De beveiliging is herkenbaar door hun kleding Safened Security.
 2. Binnen winkelcentrum Makado is de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Beek van toepassing.
 3. Het is verboden voor kinderen om zich alleen op de roltrap te bevinden. Kinderen mogen alleen onder toezicht van een volwassen persoon gebruik maken van de roltrap. Roltrappen zijn gevaarlijk voor (spelende) kinderen.
 4. Bezoekers zijn verplicht het winkelcentrum, de toiletten, de parkeergarage en het parkeerterrein te allen tijde schoon te houden. Afval, huisvuil, sigarettenpeuken, kauwgom en dergelijke dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde afvalbakken en asbakken.
 5. Honden en/of huisdieren zijn niet toegestaan in het winkelcentrum met uitzondering van hulphonden en/of geleidehonden.
 6. Het is verboden om zich zonder kennelijk doel in het winkelcentrum, parkeergarage en/of op het parkeerterrein op te houden en/of te bevinden.
 7. Rondhangen bij balustrades, liften, parkeergarage, rolpaden, zitbanken en hangen tegen winkelpuien is niet toegestaan. Zitten is alleen toegestaan op de daartoe bestemde stoelen en banken.
 8. Fietsen, bromfietsen en scooters dienen te worden gestald in de daartoe bestemde plaatsen. Het berijden of het aan de hand meevoeren van een (brom-)fiets en/of scooter in het winkelcentrum is niet toegestaan.
 9. Gemotoriseerde invalidenwagens en/of scootmobielen dienen zich stapvoets voort te bewegen.
 10. Rolschaatsen, skeeleren, skateboarden, steppen en spelen met ballen en radiografisch bestuurbare speelgoed en/of apparaten is niet toegestaan.
 11. Roken binnen het winkelcentrum en binnen een straal van 5 meter rondom de ingangen is niet toegestaan.
 12. Het gebruik van alcohol is uitsluitend toegestaan in de daartoe bestemde gelegenheden.
 13. Het is niet toegestaan om drugs en/of verdovende middelen te gebruiken dan wel te verhandelen.
 14. Bezoekers die onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen zijn zullen uit het winkelcentrum worden verwijderd.
 15. De verspreiding van handels- en reclamedrukwerk, de verkoop van de kranten, het werven van abonnementen, enquêteren, collecteren, demonstreren, politiek en/of geloof gerelateerde acties, bedelen, musiceren en optreden, venten, de verkoop van alcohol, het gelegenheid geven tot gokken en/of kansspelen, filmen, fotograferen en/of het maken van TV- of radio-opnamen alsmede het ophangen van posters en/of enig ander materiaal is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van winkelcentrum Makado.
 16. Het bestuur van winkelcentrum Makado behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen toestemming tot binnentreden van, of het nog langer verblijven in het winkelcentrum te weigeren. Dit geldt zowel voor het winkelcentrum als de parkeergarage, het parkeerterrein als aangrenzende aanlooproutes behorende tot het eigen terrein van Makado.
 17. Samenscholen, hinderlijke gedragingen, het belemmeren, lastigvallen c.q. hinderen van andere bezoekers en/of winkeliers, het veroorzaken van geluidsoverlast en/of het verstoren van de openbare orde en veiligheid in de ruimste zin des woords is niet toegestaan.
 18. In de parkeergarage zijn de bepalingen van de wegenverkeerswet van toepassing. Parkeren dient te geschieden in de daartoe bestemde vakken. Parkeren geschiedt op eigen risico. In de parkeergarage dienen de voertuigen de verlichting te ontsteken. Winkelwagens mogen niet op het parkeerterrein of op de parkeerplaatsen te worden achtergelaten en dienen op de daartoe aangewezen plaatsen te worden geretourneerd.
 19. Aanwijzingen van het bestuur van winkelcentrum Makado en/of van de beveiliging en/of de daartoe uitgeruste bedrijfshulpverleners (BHV’ers) dienen te allen tijde en vooral bij calamiteiten, op eerste verzoek, te worden opgevolgd.
 20. Personen die door het bestuur van winkelcentrum Makado of de beveiliging worden verzocht het winkelcentrum en/of de parkeergarage te verlaten, dienen hieraan direct gevolg te geven, bij gebreke waarvan kan worden overgegaan tot strafrechtelijke vervolging op basis van huisvredebreuk en/of lokaalvredebreuk.
 21. Bij constatering van vandalisme, opzettelijke vervuiling, beschadiging en/of misbruik van de vaste inrichting van het winkelcentrum, (winkel-)diefstal en/of overtreding van de huisregels kan bezoekers de toegang tot het winkelcentrum, de parkeergarage en het parkeerterrein worden ontzegd.
 22. Bij vernieling en/of beschadiging zal de schade te allen tijde verhaald worden op de veroorzaker. Van alle overtredingen wordt aangifte gedaan bij de politie.
 23. Weigeringsgronden van bezoekers voor het winkelcentrum zijn onder andere: a. de openbare orde, b. de openbare veiligheid, c. de volksgezondheid, d. de bescherming van het milieu, h. het hebben van gevaarlijke of hinderlijke voorwerpen, i. inbrekerswerktuigen vervoeren of geprepareerde tassen voor diefstal bij zich te hebben, j. ongepast, hinderlijk, gevaarlijk of gewelddadig gedrag en/of racistische uitlatingen.
 24. De medewerkers van de beveiliging en/of leden van het bestuur van winkelcentrum Makado kunnen bij onregelmatigheden en/of bij strafbare feiten een toegangsverbod en/of een collectief winkelverbod, volgens de richtlijnen HBD tot maximaal 24 maanden opleggen. Overtreding van een winkelverbod is een strafbaar feit. Het winkelcentrum is aangesloten bij HBD collectief winkelverbod.
 25. Bij onregelmatigheden is het winkelcentrum Makado gerechtigd om betrokkene(n) een civielrechtelijke boete van Euro 151,00 ter dekking van gemaakte kosten op te leggen.
 26. De medewerkers van de beveiliging en/of het bestuur van winkelcentrum Makado zullen bij strafbare feiten zoals diefstal, vernieling, huisvredebreuk en/of belediging en/of bedreiging aangifte doen bij de politie, waarna een collectief winkelverbod zal volgen.
 27. Medewerkers van de beveiliging zijn bij diefstal en/of strafbare feiten die zijn geconstateerd van rechtswege gemachtigd om betrokkenen aan te houden en over te dragen aan de politie.
 28. Deze huisregels zijn van kracht in en om winkelcentrum Makado, de parkeergarage en het parkeerterrein.
 29. In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien of niet duidelijk zijn, beslissen de medewerkers van de beveiliging en/of het bestuur van winkelcentrum Makado. Het bestuur van winkelcentrum Makado is gerechtigd de huisregels te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen.
 30. Bezoekers betreden winkelcentrum Makado op eigen risico en het bestuur van winkelcentrum Makado is niet aansprakelijk in geval van diefstal en/of schade aan persoonlijke bezittingen en/of voertuigen.
 31. Bij noodgevallen en/of calamiteiten dient het volgende nummer gebeld te worden: 112
 32. Bij onraad of niet dringende zaken dient het volgende nummer gebeld te worden: 0900-8844
 33. Bezoekers kunnen zich bij verlies of diefstal melden bij de beveiliging op nummer: 046-437 0500